فرش داریوش تولید کننده متنوع ترین سجاده های رولی و تکی

تماس با کارشناسان فروش

انواع سجاده مساجد

فرش داریوش دارای بزرگترین آرشیو طرح های سجاده در ایران می باشد. ما تولید کننده سجاده بسیاری از مساجد ایران و کشورهای از قبیل عمان، استرالیا، چین و … هستیم که سجاده ها را طبق درخواست مشتری به صورت رولی و یا تکی تولید می کنیم. در قسمت پایین میتوانید طرح های سجاده فرش داریوش را ملاحضه نمائید.

سجاده کد 4150

Code  4150

سجاده کد 4140

Code  4140

سجاده 4130

Code  4130

سجاده 4120

Code  4120

سجاده 4110

Code  4110

سجاده داریوش طرح 4100

Code  4100

سجاده کد 4210

Code  4210

Code  4200

سجاده کد 4190

Code  4190

سجاده کد 4180

Code  4180

سجاده کد 4180

Code  4170

سجاده کد 4160

Code  4160

Code  4270

Code  4260

سجاده کد 4250

Code  4250

سجاده کد 4230

Code  4240

سجاده کد 4230

Code  4230

سجاده کد 4220

Code  4220

سجاده کد 4330

Code  4330

سجاده کد 4320

Code  4320

سجاده کد 4310

Code  4310

Code  4300

Code  4290

سجاده کد 4280

Code  4280

سجاده کد 4380

Code  4390

سجاده کد 4380

Code  4380

Code  4370

سجاده کد 4360

Code  4360

سجاده کد 4350

Code  4350

سجاده کد 4340

Code  4340

Code  4450

سجاده کد 4440

Code  4440

سجاده کد 4430

Code  4430

سجاده کد 4420

Code  4420

سجاده کد 4410

Code  4410

سجاده کد 4400

Code  4400

سجاده کد 4510

Code  4510

سجاده کد 4500

Code  4500

سجاده کد 4490

Code  4490

سجاده کد 4480

Code  4780

سجاده کد 4470

Code  4470

سجاده کد 4460

Code  4460

سجاده کد 4570

Code  4570

سجاده کد 4560

Code  4560

سجاده کد 4550

Code  4550

سجاده کد 4540

Code  4540

سجاده کد 4530

Code  4530

سجاده کد 4520

Code  4520

سجاده کد 4620

Code  4620

سجاده کد 4610

Code  4610

سجاده کد 4600

Code  4600

سجاده کد 4590

Code  4590

سجاده کد 4580

Code  4580